Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

                                                                                                                                 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

    Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku czy tez przedpłaty lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując wyżej wymienionych czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki Regulaminu.

    Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.

    Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej: www.hotelmagnat.eu

2 DOBA HOTELOWA

    Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.

    Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, do godziny 11:00 dnia następnego.

    Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że został on wynajęty na jedną dobę.

    Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa terminu pobytu w Hotelu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3 REZERWACJA I MELDUNEK

    Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.

    Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

    Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 14:00 do godziny 22:00.

    Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.

    Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli wcześniej zostanie dokonana przedpłata w wysokości 100 % wartości w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, bądź w innym, ustalonym z pracownikiem recepcji terminie. Brak przedpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji chyba, że w umowie na realizację usług realizowanych w Hotelu zawartej pomiędzy Gościem/ Gośćmi a Hotelem ustalono inaczej.

    W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 14:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, przedpłata nie zostaje zwrócona, chyba że w umowie na realizację usług realizowanych w Hotelu zawartej pomiędzy Gościem/ Gośćmi a Hotelem ustalono inaczej.

    W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową, a jeśli fakt ten został zgłoszony po godzinie 12:00danego dnia również za kolejną dobę hotelową, chyba że w umowie na realizację usług realizowanych w Hotelu zawartej pomiędzy Gościem/ Gośćmi a Hotelem ustalono inaczej.

    Pobyty pakietowe traktowane są całościowo i w przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie ich trwania Hotel nie zwraca opłaty za pakiet.

4 USŁUGI

    Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

    W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie recepcji hotelowej, co umożliwi obsłudze poprawę standardu świadczonych usług.

    Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

    – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

    – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

    – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

    – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

    Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usług:

    – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

    – budzenie o wyznaczonej godzinie,

    – przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu,

    – przechowanie bagażu Gościa,

    – zamawianie taksówki.

    Hotel zapewnia nocleg dla zwierząt podróżujących z ich właścicielami (Gośćmi Hotelu) . Usługa ta związana jest z dodatkowymi kosztami, zgodnie z ustaloną polityką cenową Hotelu.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

    Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

    Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

    W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

    Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zatrzasnąć drzwi i zamknąć okna.

    Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

    Na terenach ogólnodostępnych Hotelu, w tym na korytarzach, lobby, basenie, w ogrodzie itp. obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnego, tj. niezakupionego w Hotelu alkoholu.

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

    Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

    Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

    Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

    Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

    Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

    Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

    W stosunku do rzeczy pozostawionych, wobec których nie ustalono osoby właściciela lub nie ustalono jego adresu – zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym m.in. przepisy kodeksu cywilnego.

    Dla pozostawionych w Hotelu pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną w zakresie przechowywania stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym m.in. kodeksu cywilnego.

8 CISZA NOCNA

    W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano. Wyjątek stanowią imprezy zorganizowane.

    Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

9 REKLAMACJE

    Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

    Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja hotelowa.

    Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

    W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Niestosowanie się do zakazu jest równoznaczne ze zgodą na obciążenie rachunku Gościa kwotą 300 zł.

    W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

    Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

    Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych własnych, należących do Gościa lub wniesionych przez Gościa grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.